Over Ons

Achtergrond

BitSpecial richt zich op de mensen met autisme en een technologische HBO of WO-opleiding, die geen baan vinden bij reguliere bedrijven of moeite hebben om hun baan te behouden.
Onbekendheid en vooroordelen spelen hier een factor in. Terwijl ze onder de juiste omstandigheden op veel plekken prima kunnen functioneren. Het autisme bemoeilijkt de sociale omgang, communicatie, verbeelding en prikkelverwerking. Het staat het zichzelf verkopen bij het solliciteren of het samenwerken met mensen die dit niet begrijpen in de weg. Terwijl bijvoorbeeld een sterk analytisch vermogen, oog voor detail, grote loyaliteit, een uitzonderlijk concentratievermogen en het “echte out-of-the-box” denken juist in combinatie met een goede vooropleiding van enorme toegevoegde waarde is. Zij worden door de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende op waarde geschat. Bij BitSpecial formeren we klantenteams, leggen de nadruk op samenwerken (wat prima lukt) en halen juist de kwaliteiten naar voren.

BitSpecial laat hiermee zien dat dit anders kan.

Wat levert het op?

Juist in de IT branche is een enorm tekort aan goede mensen. Door samenwerking met BitSpecial kom je tegemoet aan de problematiek rondom het vinden van goed personeel. De klant krijgt hiervoor mooie producten tegen een nette prijs terug en draagt hiermee bij aan maatschappelijke impact.

Voor de medewerkers zelf resulteert het hebben van een duurzame baan die beter aansluit op het opleidings- en interesse niveau in: meer toekomstperspectief, meer inkomen, een groter zelfvertrouwen, stabiliteit, persoonlijke groei en een beter sociaal leven.

Voor de overheid wordt inmiddels bijna € 800.000 jaarlijks bespaard op uitkeringen en zorgkosten.

Hoe meer opdrachten BitSpecial kan uitvoeren, hoe meer mensen met autisme toekomstperspectief krijgen.

Wat levert het op?

PSO 30+ Certificering

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+
Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

SOCIAL RETURN

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren met een beperking, of mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervaringsplaatsen, of stageplaatsen.

Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. De inschrijvers verplichten zich dan om een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van de loonsom aan te wenden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals het opnemen van gunningscriteria.

BitSpecial kan social return voor u invullen
Bedrijven hebben vaak moeite met het invullen van social return. Het vinden van de kandidaten met de gewenste achtergrond is moeilijk en het beschikbaar stellen van relevant werk is vaak een grote inspanning. Bovendien ontbreekt vaak de kennis van het begeleiden van arbeidsbeperkten.

BitSpecial kan hierbij helpen. Door ICT sociaal en duurzaam in te kopen bij BitSpecial , voldoen opdrachtgevers aan de social return gunningscriteria bij aanbestedingen van overheden. De volledige inhuurprijs van BitSpecial kan opgevoerd worden voor de social return. Op die manier krijgt u toegang tot hoogwaardig IT werk en voldoet u tegelijkertijd aan social return en de eisen die de participatiewet en de wet banenafspraak stellen.

SOCIAL RETURN

ONZE AANPAK

Binnen BitSpecial is het voeren van sociaal beleid een kernactiviteit. Zij werft en selecteert voor de uitvoering van de IT werkzaamheden bewust uitkeringsgerechtigden met (een vorm van) autisme op HBO/WO of PhD niveau uit de volgende doelgroepen:

Werkloosheidsuitkering (WW), langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder;
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG);
BitSpecial zorgt binnen haar Competence Centers zelf voor een aangepaste werkomgeving met adequate begeleiding. BitSpecial neemt mensen zelf in dienst en voldoet hiermee aan de ‘social return’ criteria zoals deze worden gesteld bij aanbestedingen. Ervaren projectmanagers zonder autisme treden als meewerkend voorman op als draaischijf tussen medewerkers en opdrachtgevers, en zijn het aanspreekpunt van de opdrachtgever.

Volwaardig businesspartner
BitSpecial heeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. We zijn in staat om met onze medewerkers met autisme kwaliteit en productiviteit te leveren die bovengemiddeld zijn. Dit wordt aangetoond met de inmiddels langdurige relaties die opgebouwd zijn met tevreden opdrachtgevers. In de praktijk blijkt dat BitSpecial prima als verlengstuk van de contracterende partij functioneert.

DE PARTICIPATIEWET

De Participatiewet en bedrijven
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Hiermee wil het kabinet werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In die wet is vastgelegd dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, en de overheid 25.000. Mensen met autisme vallen vaak in deze doelgroep.

Volgens de wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen uit de doelgroep in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Dit wordt jaarlijks gemeten, en als werkgevers hier niet aan voldoen kan een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar worden opgelegd.

Door diensten uit te laten voeren door BitSpecial tellen deze werkzaamheden voor de opdrachtgever volledig mee als invulling van deze verplichting.

De Participatiewet en de Overheid
Sinds de invoering van de Participatiewet vallen mensen met een arbeidsbeperking onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten hebben lokaal beleid en processen ontwikkeld om deze doelgroep te begeleiden naar een baan. BitSpecial is de ideale partner om dit beleid vorm te geven, door duurzaam en betaalde banen te creëren voor deze doelgroep. Daarnaast kunnen overheden uiteraard ook zelf sociaal bij BitSpecial inkopen en hiermee invulling geven aan de banenafspraak. Onderstaand document geeft antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumregeling.

DE PARTICIPATIEWET

Scroll naar top